A Creatív Color Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

(továbbiakban: Tájékoztató)

 

 

Hatályos: 2023.04.30. napjától

 

Tartalom

 

 

 

 

Adatkezelő                                                                                                                             3

Fogalmak                                                                                                                                4

Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata                                                                                4

Alapelvek                                                                                                                                5

Az érintett jogai és a joggyakorlás módja                                                                           6

Az érintett jogai                                                                                                                      6

A joggyakorlás módja                                                                                                            9

Az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek                                                                12

Pályázati anyagok megküldése az Adatkezelő által meghirdetett nyitott pozícióra

és/vagy az Adatkezelő adatbázisába történő felvételre                                                    12

Információkérés                                                                                                                     16

Hírlevél küldése                                                                                                                     18

Jelenlét a közösségi oldalakon (Facebook, Youtube, Instragram)                                   22

Az érintett GDPR alapján gyakorolt jogaival összefüggésben adott tájékoztatás,

intézkedésről készült feljegyzés                                                                                          23

További adatkezelések                                                                                                         24

Adattovábbítás                                                                                                                      24

A Weboldalak süti (cookie) kezelése                                                                                   25

Mely webes sütik kezeléséhez nem szükséges hozzájárulás?                                         25

Mely sütikhez kérjük az Ön hozzájárulását?                                                                       25

Hogyan tudok a webes sütik felett még nagyobb kontrollt gyakorolni?                         26

A webes sütik kezeléséhez adott hozzájárulásomat is vissza tudom vonni?                 26

Adatbiztonság                                                                                                                       27

 

1.         Adatkezelő

 

 

 

 

 

 

Adatkezelő

 

 

 

 

 

Creatív Color Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság (5100 Jászberény, Rákóczi út 2/a. Székhely 5100 Jászberény,Rákóczi út 2/a.: ; cégjegyzékszáma: Cg.16-09- 013957; adószáma: 23813023-2-16. továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelő

Pesti József ügyvezető

képviselőjének neve, e-mail címe

e-mail címe: info@ccstudio.hu

Adatkezelő e-mail címe,

e-mail cím:

info@ccstudio.hu

telefonszáma és

faxszáma

telefonszám:

(+36) 30 258 2948

 

Weboldal

http://onlineallas.hu/

 

(továbbiakban együttesen: Weboldal)

 

 

 

Közösségi oldalak

Facebook oldalak

https://www.facebook.com/ccsjaszbereny/

https://www.facebook.com/ccstudio.jaszbere

ny

Youtube csatorna

Instagram

 

 

 1. Fogalmak

 

A jelen Tájékoztató alkalmazása során

 

 • érintett: a személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy, így különösen, de nem kizárólag az a természetes személy, aki

 

 • a Weboldalon keresztül ajánlatot kér, abból a célból, hogy vásároljon;
 • a Weboldalon keresztül megrendelést ad le;
 • az Adatkezelő hírlevelére feliratkozik;
 • az Adatkezelő által meghirdetett nyereményjátékban részt vesz;
 • postai úton, e-mail-ben, telefonon, faxon vagy valamely közösségi oldalon keresztül személyes adatai megadásával információkérés céljából az Adatkezelőt megkeresi;
 • pályázati anyagát az Adatkezelő részére valamely nyitott pozícióra és/vagy az Adatkezelő jelölti adatbázisába történő felvételre megküldi.

 

 • személyes adat: bármely információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható

 

érintettel kapcsolatos. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

 • Adatkezelő: lásd a jelen Tájékoztató pontja.

 

 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki/amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

 • Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

 

3.         Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata

 

Az Adatkezelő elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelme iránt, valamint tiszteletben tartja az érintettek információs önrendelkezési jogát.

Az Adatkezelő rögzíti, hogy adatkezelési gyakorlata különösen az alábbi jogszabályokra tekintettel került kialakításra:

 

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • az adózás rendjéről szóló évi CL. törvény (továbbiakban: Art.);
 • a számvitelről szóló évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: );
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény;
 • az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.).

 

Az Adatkezelő – biztosítva az érintettek számára személyes adataik jogszerű és tisztességes, valamint átlátható módon történő kezelését – jelen Tájékoztatóban részletesen bemutatja adatkezelési gyakorlatát a jelen Tájékoztatóban rögzített adatkezelési tevékenységekre vonatkozóan.

 

Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja, hogy adatkezelési gyakorlata a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfeleljen, valamint tartalmazza a Hatóság által megfogalmazott “best practice”-eket. Erre tekintettel az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatát rendszeres időközönként felülvizsgálja.

 

A jelen Tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható az érintettek

 

egyidejű tájékoztatásával.

 

A mindenkor hatályos adatvédelmi tájékoztató a http://www.ccstudio.hu/adatvedelmi- nyilatkozat linken, továbbá nyomtatott formában az Adatkezelő 5100 Jászberény, Szentháromság tér 2. szám alatt található ügyfélszolgálatán érhető el.

 

4.         Alapelvek

 

Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata során betartja az alábbi alapelveket:

 

Alapelv

Hogyan valósul meg az alapelv az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatában?

 

 

 

 

 

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

Az Adatkezelő az adatkezelések során a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően, az érintettek személyes adataik védelméhez való, valamint információs önrendelkezési jogát tiszteltben tartva jár el. Az Adatkezelő könnyen áttekinthető, jól olvasható táblázatos formában adatkezelési tájékoztatót készít adatkezelési tevékenységenként. Az Adatkezelő gondoskodik arról,

hogy a mindenkor hatályos tájékoztató az érintettek számára hozzáférhető legyen.

 

 

 

Célhoz kötöttség

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységenként pontosan

meghatározza, hogy az adatkezelésre milyen célból kerül sor, valamint, hogy az adatok egyes kategóriái milyen

 

 

célból kerülnek kezelésre. Ezen céltól eltérően az Adatkezelő személyes adatokat nem használ fel.

 

 

 

Adattakarékosság

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag olyan személyes    adatokat     kezeljen,    amelyek     az                     egyes

adatkezelési tevékenységek kapcsán megjelölt cél teljesítéséhez szükségesek.

 

 

 

Pontosság

Az Adatkezelő a kezelt adatokat rendszeres időközönként felülvizsgálja, pontatlanság esetén azokat

helyesbíti, vagy szükség esetén törli.

 

 

 

Korlátozott tárolhatóság

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig tárolja.

Az Adatkezelő az adatkezelés idejét adatkezelésenként meghatározza.

 

 

 

Integritás és bizalmas jelleg

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a megfelelő technikai és/vagy      szervezési     intézkedések      alkalmazásával biztosítva    legyen    a     személyes    adatok                  megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével

vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

 

 

Elszámoltathatóság

Az Adatkezelő felelős a jelen alapelveknek megfelelő adatkezelésért, továbbá az Adatkezelőnek képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 

 

5.         Az érintett jogai és a joggyakorlás módja

 

 • Az érintett jogai

 

 

 

 

 

 

Milyen jogok illetik meg az érintettet?

Az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben az alábbi jogok illetik meg:

 

–           tájékoztatást       kérhet      személyes       adatainak kezeléséről;

–           meghatározott esetben élhet az adathordozhatóság jogával;

–           adatai helyesbítését kérheti, amennyiben adatai helytelenek, pontatlanok vagy nem teljesek;

–           személyes adatai törlését kérheti, amennyiben nincs már rájuk szükség vagy azok kezelése jogellenes;

–           meghatározott      esetekben     személyes      adatai kezelésének korlátozását kérheti;

–           meghatározott    esetekben tiltakozhat                          személyes adatainak kezelése ellen.

 

 

 

Tájékoztatáshoz való jog (hozzáféréshez való jog)

Az érintettnek joga van hozzáférni az Adatkezelő által a rá vonatkozóan tárolt személyes adatokhoz. Az érintettnek joga van továbbá az alábbi információkat megkapni:

 

– a kezelt személyes adatok kategóriái, azok forrása;

 

 

–            az adatkezelés célja, jogalapja;

–            adatkezelés időtartama;

–            az adatfeldolgozó személye és az általa végzett adatkezelési műveletek;

–            adattovábbítás     címzettje,    jogalapja,                           továbbított adatok köre;

–            adatvédelmi incidens, annak körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések;

–            érintett jogai és a joggyakorlás módja.

 

 

 

Az érintett jogosult arra,

 

(i) hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható (pl. .doc,

.pdf stb.) formátumban megkapja és

 

(ii)      hogy ezeket az adatokat – anélkül, hogy az

Adatkezelő akadályozná – egy másikadatkezelőnek továbbítsa,

Adathordozhatósághoz való jog

 

ha az alábbi feltételek együttesen fennállnak

 

–            az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és

–            az adatkezelés automatizált módon (tehát nem papír alapon) történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag

megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

 

 

Helyesbítéshez való jog

Az érintett – amennyiben úgy véli, hogy személyes adatai hibásak,  hiányosak  vagy  pontatlanok  –  jogosult  az

Adatkezelőt felszólítani, hogy az adatokat helyesbítse, illetve javítsa ki.

 

 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 

 

Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

–            a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

–            az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

–            azt bíróság vagy a Hatóság elrendelte;

–            az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

–            az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 

 

–            az Adatkezelő a személyes adatokat jogellenesen kezelte;

–            a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek szerint törölni köteles, úgy az Adatkezelő az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy ezen személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését (így például a keresőmotorok találati listájából való eltávolítását).

 

Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét a törléshez való jog alábbi korlátaira:

 

–            a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,

–            a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

–            jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (zároláshoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike fennáll:

 

–            az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);

–            az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

–            az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

–            az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen [ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai (pl. Weboldalak működtetése, fejlesztése és biztonsága a Weboldalakat támadó látogatók azonosítása) elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben].

 

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével alapvetően az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni.

 

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult tiltakozni az adatai kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is), és felszólíthatja az Adatkezelőt arra, hogy szüntesse be az adatai kezelését, ha az adatait a következő célokra használják:

 

–            a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

–            a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

–            törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a rá vonatkozó határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a

határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

 • A joggyakorlás módja

 

 

Hogyan gyakorolhatja jogait az érintett az

Adatkezelővel szemben?

Az érintett jogait az Adatkezelővel szemben írásban gyakorolhatja az alábbiak szerint:

 

–            e-mail útján az info@ccstudio.hu e- mail címre megküldve vagy

–            postai úton az 5100 Jászberény, Rákóczi út 2/a. címre megküldve.

 

 

Hány napon belül köteles intézkedni az Adatkezelő?

Az Adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől/hozzáférhetővé válásától számított 15 napon belül köteles intézkedni.

 

 

Milyen formában értesíti az Adatkezelő az

érintettet?

Az Adatkezelő az alábbiak szerint értesíti az érintettet:

 

–         írásban e-mail útján megküldött kérelem esetén e- mail-ben, kivéve, ha az érintett kifejezetten másként kéri;

–         írásban postai úton megküldött kérelem esetén postai úton, kivéve, ha az érintett kifejezetten másként kéri.

 

 

 

 

 

 

 

 

Milyen intézkedéseket tesz az Adatkezelő?

Az Adatkezelő

 

–         tájékoztatást nyújt,

–         helyesbíti/törli/korlátozza (zárolja) az adatokat vagy

–         egyéb lépéseket tesz

 

a kérelemnek megfelelően, ha nem áll fenn kizáró ok.

 

Az Adatkezelő a helyesbítésről, a törlésről, az adatkezelés korlátozásának megtörténtéről az érintetten kívül írásban értesíti azon személyeket, amely személyeknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, átadta. Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt e címzettekről. Az értesítést az Adatkezelő mellőzi, ha ez az

adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

 

 

Az Adatkezelő legkésőbb a kérelem kézbesítésétől/beérkezésétől számított 15 napon belül arról is írásban értesíteni köteles az érintettet, ha az érintett joggyakorlása valamely okból nem valósulhat meg.

Mi történik akkor, ha az érintett általi joggyakorlás nem valósulhat meg?

Az Adatkezelő köteles megjelölni

 

–        annak ténybeli és jogi okát, hogy az érintett joggyakorlása miért nem valósulhat meg és

–        az     érintett    számára     nyitva     álló     jogorvoslati lehetőségeket (a bírósághoz és a Hatósághoz fordulás lehetőségét).

 

 

 

 

 

 

 

Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak az érintettnek?

1.     Hatósághoz intézett panasz

 

Az érintett panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

 

cím:                   1125 Budapest,

Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

telefon:              +36 (1) 391-1400

fax:                    +36 (1) 391-1410

weboldal:           http://www.naih.hu

e-mail cím:         ugyfelszolgalat@naih.hu

 

2.     Bírósághoz fordulás joga

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – lakóhelye/tartózkodási helye vagy az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék előtt megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

 

 1. Kártérítés, sérelemdíj

 

Az érintett kártérítést követelhet, ha az Adatkezelő adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintettnek kárt okoz.

 

Az érintett sérelemdíjat követelhet, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti.

 

 

6.         Az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek

 

 • Pályázati anyagok megküldése az Adatkezelő által meghirdetett nyitott pozícióra és/vagy az Adatkezelő adatbázisába történő felvételre

 

Ki az érintett?

Érintett az a jelentkező, aki az Adatkezelőnek megküldi pályázati anyagát a jelen Tájékoztatóban meghatározott cél(ok)ból.

 

 

 

 

 

 

A kezelt adatok köre és célja

Az Adatkezelő a jelentkező (érintett) által a meghirdetett nyitott pozícióra és/vagy az Adatkezelő adatbázisába történő felvételre megküldött pályázati anyagot az alábbi cél(ok)ból kezeli:

 

–        az Adatkezelő által meghirdetett nyitott pozícióra való jelentkezés, a pályázat elbírálása, tájékoztatás

 

és/vagy

 

–        a jelentkező (érintett) értesítése az Adatkezelő jövőbeli állásajánlatairól, amelyek az

Adatkezelő    megítélése    szerint   a    jelentkező   (érintett)                     képzettségének          és  szakmai tapasztalatának megfelelnek.

 

Az Adatkezelő a jelentkező azon személyes adatait kezeli, amelyeket az érintett az Adatkezelő részére a nyitott pozícióra és/vagy az Adatkezelő adatbázisába való jelentkezéssel összefüggésben megadott:

 

(i)     név, anyja neve, születés hely és idő

azonosítás

 

Milyen adatokat kezel az Adatkezelő?

(ii)    képmás

azonosítás

(iii) lakcím, e-mail cím, telefonszám

kapcsolattartás

 

(iv) tanulmányokra vonatkozó adatok

munkakör ellátásához szükséges információ

 

(v)    korábbi munkahelyekre vonatkozó adatok

 

munkakör ellátásához szükséges információ

 

 

(vi) nyelvtudásra, készségekre, kompetenciákra vonatkozó adatok

munkakör ellátásához szükséges információ

 

(vii) önéletrajzban szereplő egyéb adatok

munkakör ellátásához szükséges információ

 

(viii) ha a jelentkező (érintett) szakmai tesztet tölt ki, a szakmai teszt eredménye

 

munkakör ellátásához szükséges információ

 

(ix) a jelentkezőre (érintettre) vonatkozó, az Adatkezelő által az interjú során készített feljegyzés

 

munkakör ellátásához szükséges információ

 

 

Mi az adatok forrása?

 

A jelentkező (érintett) maga bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére

 

–        önéletrajzát elektronikus úton az álláshirdetésben megjelölt e-mail címre küldve,

–        egyéb adatait a személyes interjún és a szakmai teszt (ha arra sor kerül) megírása által.

 

Kik kezelik az adatokat?

 

Az adatokat Adatkezelő azon munkavállalói ismerhetik meg és kezelhetik, amely munkavállalók munkaköri kötelezettsége az adatkezelési cél(ok) megvalósításában való közreműködés.

 

 

 

 

ha az adatkezelés célja az Adatkezelő által meghirdetett nyitott pozícióra való jelentkezés, a pályázat elbírálása

az adatkezelés a munkaszerződés megkötését megelőzően a jelentkező (érintett)  kérésére   történő   lépések

megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) cikk b) pont]

Mi az adatkezelés jogalapja (jogszerűség)?

 

 

 

ha az adatkezelés célja az Adatkezelő által meghirdetett nyitott pozícióra való jelentkezés, a pályázat elbírálása és a jelentkező (érintett) értesítése az Adatkezelő  jövőbeli  állásajánlatairól,

az adatkezelés a munkaszerződés megkötését megelőzően a jelentkező (érintett) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) cikk b) pont] és a jelentkező (érintett)

 

 

amelyek az Adatkezelő megítélése szerint a jelentkező (érintett) képzettségének és szakmai tapasztalatának megfelelnek

önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) cikk a) pont]

 

 

ha az adatkezelés célja a jelentkező (érintett) értesítése az Adatkezelő jövőbeli állásajánlatairól, amelyek az Adatkezelő megítélése szerint a jelentkező (érintett) képzettségének            és                                     szakmai tapasztalatának megfelelnek

 

 

a jelentkező (érintett) önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) cikk a) pont]

 

 

ha az adatkezelés célja az Adatkezelő által meghirdetett nyitott pozícióra való jelentkezés, a pályázat elbírálása

 

a kiválasztási folyamat lezárásig vagy az azt megelőző kérésre történő törlésig

 

 

 

 

 

Mi az adatkezelés időtartama?

 

ha az adatkezelés célja az Adatkezelő által meghirdetett nyitott pozícióra való jelentkezés, a pályázat elbírálása és a jelentkező (érintett) értesítése az Adatkezelő jövőbeli állásajánlatairól, amelyek az Adatkezelő megítélése szerint a jelentkező (érintett) képzettségének és szakmai tapasztalatának megfelelnek

 

 

a jelentkező (érintett) nyilatkozata alapján a kiválasztási folyamat lezárását követő 1 évig vagy az azt megelőző kérésre történő törlésig

 

 

ha az adatkezelés célja a jelentkező (érintett) értesítése az Adatkezelő jövőbeli állásajánlatairól, amelyek az Adatkezelő megítélése szerint a jelentkező (érintett) képzettségének            és                                     szakmai

tapasztalatának megfelelnek

 

a jelentkező (érintett) nyilatkozata alapján a pályázati anyag Adatkezelő részére történt kézbesítést követő 1 évig vagy az azt megelőző kérésre történő törlésig

 

 

A jelentkező (érintett) visszavonhatja-e hozzájárulását az adatkezeléshez?

Az Adatkezelő tájékoztatja a jelentkezőt (érintettet), hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonás a jövőre vonatkozik, azaz az nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

 

 

Adatszolgáltatás jellege

Az adatszolgáltatás a munkaszerződés megkötésének előfeltétele. Az adatszolgáltatás elmaradása ahhoz vezet, hogy az érintett nem tudja megpályázni az Adatkezelőnél meghirdetett nyitott pozíciót és/vagy az Adatkezelő nem tudja értesíteni az érintettet olyan jövőbeli állásajánlatairól, amelyek az

Adatkezelő megítélése szerint az érintett képzettségének és szakmai tapasztalatának megfelelnek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folyamatleírás

(i)      Adatkezelő által meghirdetett nyitott pozícióra való jelentkezés

 

–           Az Adatkezelő nyitott pozícióit közzéteszi a Weboldalon oldalon. Az Adatkezelő hirdetéseit karrier portálokon, közösségi oldalakon is közzé teheti, közreműködőt vonhat be.

–           A jelentkező (érintett) az info@ccstudio.hu e-mail-címre elektronikusan megküldi önéletrajzát az Adatkezelő részére.

–           Az Adatkezelő az önéletrajzokat elsődlegesen elektronikus úton kezeli. Az Adatkezelő az interjún résztvevő jelentkezők esetében az önéletrajzokat elektronikus és papír alapon kezeli.

–           Az Adatkezelő a beérkezett önéletrajzokat szakmai szempontok alapján elbírálja, a szakmailag megfelelőnek tűnő jelentkezőket személyes interjúra hívja be.

–           Az interjú során szakmai teszt kitöltésére sor kerülhet az Adatkezelő döntésétől függően.

–           Az Adatkezelő az interjúra ki nem választott és a felvételt nem nyert érintetteket értesíti azon tényről, hogy a nyitott pozícióra nem kerültek kiválasztásra.

–           A jelentkező (érintett) kiválasztási eljárás lezárást követően tett nyilatkozatának megfelelően az Adatkezelő

 

a)         az esetlegesen papír alapon beérkezett pályázati anyagot megsemmisíti, feltéve, hogy a jelentkező (érintett) nem kérte annak postai úton történővisszaküldését;

b)        az elektronikus úton érkezett pályázati anyagot törli, a papír alapon szereplő adatokat megsemmisíti; vagy

c)         a pályázati anyagot a kiválasztási eljárás lezárását/a pályázati anyag Adatkezelő

részére történő kézbesítését követő legfeljebb 1 évig vagy az azt megelőző kérésre történő törlésig kezeli (az Adatkezelő megnyíló pozíció esetén az adatokat

 

összeveti a pozíció szakmai kritériumaival és pozitív bírálat esetén felveszi a kapcsolatot az érintettel).

 

 • Adatkezelő adatállományába történő jelentkezés

 

 • A jelentkező (érintett) aktuálisan nyitott pozíció hiányában is jelentkezhet az Adatkezelő adatállományába pályázati anyaga (önéletrajza) e-mail-ben történő megküldésével. Az Adatkezelő ezen adatkezeléshez minden esetben hozzájáruló nyilatkozatot szerez be a jelentkezőtől (érintettől).
 • Az Adatkezelő megnyíló pozíció esetén az adatokat összeveti a pozíció szakmai kritériumaival és pozitív bírálat esetén felveszi a kapcsolatot az érintettel az (i) pontban foglaltak szerint.

 

 

 

 • Információkérés

 

 

Az érintettek köre

Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel választása szerint személyesen/telefonon/e- mailben/postai úton vagy valamely közösségi oldalon kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől személyes adatainak (neve és választása szerinti elérhetősége) megadása mellett az Adatkezelőtől információt kér.

 

 

Adatkezelés célja

–       információ nyújtása

–       kapcsolattartás

 

 

 

 

 

 

 

név (kötelezően megadandó)

azonosítás

 

 

telefonszám

kapcsolattartás

 

 

e-mail cím (kötelezően megadandó)

kapcsolattartás

 

Kezelt adatok köre és célja

levelezési cím

kapcsolattartás

 

 

kérdés tartalma (kötelezően megadandó)

 

válaszadás

 

 

válasz tartalma

válaszadás

 

 

           Mi az adatok forrása?                           

 

Az érintett maga bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére.

 

 

Csík Elektro 97 Bt. Jászberény, Nagykátai út 31, , Akácfa u 1, 5100 adószám: 23255919-

2-16

 

rendszergazdai tevékenység

Adatfeldolgozók

 

 

 

 

 

 

 

 

Kik kezelik az adatokat?

Az adatokat Adatkezelő és az Adatfeldolgozó azon munkavállalói ismerhetik meg és kezelhetik,

amely munkavállalók munkaköri kötelezettsége az adatkezelési célok megvalósításában való közreműködés.

 

 

Az adatkezelés jogalapja (jogszerűség)

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont].

 

 

Az érintett visszavonhatja-e hozzájárulását az adatkezeléshez?

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonás a jövőre vonatkozik, azaz az nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

 

 

Adatszolgáltatás jellege

Az    adatszolgáltatás     szerződés    megkötésének    nem        előfeltétele.           Az                adatszolgáltatás

elmaradásának következménye, hogy az Adatkezelő nem tud információt adni az érintettnek (pl. kapcsolattartásra vonatkozó adat megadásának hiányában).

 

          Adatkezelés időtartama 

 

Az adatkezelés időtartam a cél megvalósulásáig tart.

 

 

 

Folyamatleírás

–       Az érintett személyesen/telefonon/e-mailben/postai úton vagy valamely közösségi oldalon személyes adatainak (neve és választása szerinti elérhetősége) megadása mellett kapcsolatba lép az Adatkezelővel abból a célból, hogy információt kérjen az Adatkezelőtől.

–       Az érintett önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő vele az általa választása szerint megadott elérhetőségen – telefonszám/e-mail cím/levelezési cím – kapcsolatba lépjen az információadás céljából.

–       Az Adatkezelő az érintett részére az általa választása szerint megadott elérhetőségen információt ad.

 

 • Hírlevél küldése

 

Az érintettek köre

 

Minden természetes személy, aki a hírlevélre feliratkozik a Weboldalon.

 

Adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, az érintett tájékoztatása aktualitásokról, valamint az Adatkezelő termékeiről, akcióiról, nyereményjátékairól.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kezelt adatok köre és célja

 

név (kötelezően megadandó) e-mail cím (kötelezően megadandó)

feliratkozás ténye és dátuma

 

azonosítás

hírlevél kiküldése hozzájáruló nyilatkozat rögzítése

 

nem                                    tematikus hírlevél küldése külön hírlevélre történő feliratkozás esetén születési idő                                           tematikus hírlevél küldése külön hírlevélre történő feliratkozás esetén

 

Mi az adatok forrása?

 

Az érintett a hírlevélre törtnő feliratkozás során maga bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére elektronikus úton.

 

 

 

 

 

 

 

Adatfeldolgozók

 

Creatív Color Stúdió Kft.

 

BlazeArts Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye:6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36. 1. em. 8.) Cégjegyzékszám 03-09-

109150; Adószám: 12539833-2-03

 

szerver biztosítás

 

 

 

 

Csík Elektro 97 Bt. Jászberény, Nagykátai út 31, , Akácfa u 1, 5100 adószám: 23255919-2-16

 

 

rendszergazdai tevékenység

 

 

Kik kezelik az adatokat?

 

Az adatokat Adatkezelő és az Adatfeldolgozó azon munkavállalói ismerhetik meg és kezelhetik, amely munkavállalók munkaköri kötelezettsége az adatkezelési célok megvalósításában való közreműködés.

 

 

Az adatkezelés jogalapja (jogszerűség)

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont].

 

 

Az érintett visszavonhatja-e hozzájárulását az adatkezeléshez?

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja (ld. Folyamatleírás). A visszavonás a jövőre vonatkozik, azaz az nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

 

Adatszolgáltatás jellege

Az adatszolgáltatás nem feltétele a szerződéskötésnek (vásárlásnak). Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy az érintett nem kap hírlevelet.

 

          Adatkezelés időtartama 

 

Az Adatkezelés időtartama kérésre törlésig tart.

 

 

Folyamatleírás

(i)    Hírlevélre történő feliratkozás

 

Az érintett a hírlevélre fenti adatai megadásával az alábbiak szerint iratkozhat fel:

 

 1. a) a ccstudio.hu oldalon;

 

 • Hírlevélről történő leiratkozás

 

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat az alábbiak szerint:

 

 1. az elektronikus levelek alján található leiratkozási linkre kattintva;
 2. elektronikus úton az info@ccstudio.hu e-mail címre küldött lemondási nyilatkozata útján;
 3. postai úton a 5100 Jászberény,Rákóczi út 2/a. címre küldött lemondási kérelem útján.

 

 • Hírlevél lista felülvizsgálata

 

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a hírlevél listát kettő évente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez kettő év után megerősítő hozzájárulást kér. Azon érintett adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást a hírlevél küldéséhez a megerősítő levél kiküldését követő 15 napon belül, az Adatkezelő törli az adatállományából a 16. napon.

 

 • Statisztika

 

Az Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

 

 

 

 

 

 • Jelenlét a közösségi oldalakon (Facebook, Youtube, Instragram)

 

Az érintettek köre

Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő valamely közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, kedvelik, megosztják.

 

 

 

Adatkezelés célja

A közösségi oldalakon történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a szolgáltatásainkkal kapcsolatos tartalmak közösségi oldalakon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a nyereményjátékokról,

akciókról stb.

 

 

 

érintett publikus neve

azonosítás

 

érintett publikus fotója

azonosítás

Kezelt adatok köre és célja

érintett                      közösségi oldalon keresztül küldött

üzenete

 

kapcsolattartás, válaszadás alapja

 

érintett általi értékelés, vagy             más             művelet

eredménye

 

minőségjavítás vagy egyéb művelet

 

          Mi az adatok forrása?                            

 

Az érintett maga bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére.

 

Creatív Color Stúdió Kft.

 

Adatfeldolgozók

 

Facebook oldal kezelése

 

 

 

BlazeArts Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye:6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36. 1. em. 8.)

Cégjegyzékszám 03-09-109150; Adószám: 12539833-

2-03

 

szerver biztosítása

 

 

 

 

Kik kezelik az adatokat?

Az adatokat Adatkezelő és az Adatfeldolgozó azon munkavállalói ismerhetik meg és kezelhetik, amely munkavállalók munkaköri kötelezettsége az adatkezelési célok megvalósításában való közreműködés.

 

 

Az adatkezelés jogalapja (jogszerűség)

A közösségi oldalak használatának és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvételnek, kapcsolattartásnak, és egyéb műveletnek jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont].

 

 

Az érintett visszavonhatja-e hozzájárulását az adatkezeléshez?

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonás a jövőre vonatkozik, azaz az nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

 

Az adatszolgáltatás jellege

Az adatszolgáltatás nem feltétele a szerződéskötésnek (vásárlásnak). Az adatszolgáltatás elmaradásának nincsen hátrányos következménye.

 

         Adatkezelés időtartama

 

Az Adatkezelő az adatokat kérésre törlésig kezeli.

 

 

 

 

Folyamatleírás

–       Az Adatkezelő elérhető a Facebook/Youtube/Instragram közösségi oldalakon, ahol az Adatkezelő híreket, eseményeket, videókat oszt meg, valamint megosztja a Weboldalakon található tartalmakat.

–       Az Adatkezelő Facebook/Youtube/Instragram oldalán a „tetszik”/ „like” vagy megosztás linkre kattintással az érintett hozzájárul az Adatkezelő híreinek, eseményeinek, videóinak közzétételéhez a saját üzenőfalán.

–       Az érintett a Facebook/Youtube/Instragram oldal adatkezeléséről a Facebook/Youtube/Instragram honlapján tájékozódhat.

 

 • Az érintett GDPR alapján gyakorolt jogaival összefüggésben adott tájékoztatás, intézkedésről készült feljegyzés

 

Az érintettek köre

 

Érintett valamennyi természetes személy, aki a GDPR alapján jogait az Adatkezelővel szemben gyakorolja.

 

               Adatkezelés célja              Az adatkezelés célja az érintettet megillető jogok gyakorlásának elősegítése, kapcsolattartás.

 

 

 

 

 

 

 

Kezelt adatok köre és célja

 

név

(az érintett által kötelezően megadandó) e-mail cím

(az érintett által kötelezően megadandó)

azonosítás kapcsolattartás

 

telefonszám                                                                                                        kapcsolattartás

 

lakcím                                                                                                        kapcsolattartás

 

jogérvényesítés tartalma

(az érintett által kötelezően megadandó)

jogérvényesítése

 

válasz                                                                                                      jogérvényesítése

 

           Mi az adatok forrása?          Az érintett maga bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére.

 

 

Kik kezelik az adatokat?

 

Az adatokat Adatkezelő és az Adatfeldolgozó azon munkavállalói ismerhetik meg és kezelhetik, amely munkavállalók munkaköri kötelezettsége az adatkezelési célok megvalósításában való közreműködés.

 

Az adatkezelés jogalapja (jogszerűség)

 

Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]. A jogi kötelezettséget megalapozó jogszabályhely: GDPR 12. cikk (3) bek..

 

 

 

Adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelés időtartama 5 év.

 

További adatkezelések

 

Azon adatkezelések vonatkozásában, amelyek jelen Tájékoztatóban nem kerülnek bemutatásra, az Adatkezelő az adat felvételekor tájékoztatja az érintettet.

 

7.         Adattovábbítás

 

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt az egyes adatkezelési tevékenység leírásában meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozó(k) felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozó(k) tevékenységéért.

 

Az Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat személyes adatot.

 

8.         A Weboldalak süti (cookie) kezelése

 

 • Sütik (cookie) kezelése

 

Az CREATIV COLOR STUDIÓ weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység

nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.

Mi is az a süti?

A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

Milyen sütiket és mire használunk?

A Creativ Color Studió a sütiket a következő célokból használja

 • weboldalunk fejlesztése,
 • az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és az oldal funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,
 • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja weboldalunkat – annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
 • célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon,
 • böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása,
 • a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követésére azért, hogy általuk még inkább kifejezetten az Önt érdeklő vagy az Ön számára fontos, releváns ajánlatokról üzenetet juttathassunk el az Ön számára.

A hozzájárulás visszavonása a látogatóra nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti, – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét.

 • A sütik típusai Alapműködést biztosító sütik

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és

látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról.

 

Ide tartozik például a sütikezelés elfogadásának státusza, az ajánlatkérő űrlap elküldése.

 

Ne feledje, ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk kényelmes használatát.

Statisztikai célú sütik

 

Weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

Teljesítményt biztosító sütik

 

Célzó- és hirdetési sütik

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik az Ön hozzájárulása nélkül nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az Ön érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.

 

Amennyiben azonban ehhez hozzájárult, a weboldal használat nyomon követése során összegyűjtött információkat együttesen használhatjuk fel az Ön személyes adataival, annak érdekében, hogy marketing kommunikációnkat még jobban az Ön igényeihez igazíthassuk és az Ön számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívjuk fel a figyelmét.

Honlapunkon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használjuk:

 

Google Adwords

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

Facebook

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://www.facebook.com/help/cookies/

 

 • Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

 

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

 

 • A webes sütik kezeléséhez adott hozzájárulásomat is vissza tudom vonni?

 

A webes sütik kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását – azzal megegyező egyszerűséggel – a weboldal láblécében elhelyezett „Sütik törlése” gomb használatával teheti meg.

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a webes sütik működésének korlátozásával a Weboldal bizonyos funkciói működésképtelenné válhatnak.

 

9.         Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket (pl. álnevesítés; titkosítás; az érintett rendszerek folyamatos bizalmas jellegének, integritásának, rendelkezésre állásának és ellenálló képességének biztosítása; az érintett rendszerek tesztelése, felmérése, értékelése) hajt végre annak érdekében, hogy megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljon. Az Adatkezelő továbbá törekszik arra, hogy a személyes adatok biztonságát szolgáló technikai és szervezési intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor a technika mindenkori fejlettségére tekintettel legyen. Az Adatkezelő gondoskodik többek között arról, hogy

 

 • kizárólag olyan személyek részére engedélyezze az adatokhoz való hozzáférést, amely személyek feladatának ellátásához az adat szükséges;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat gondosan válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 

 • a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök fizikai és logikai védelméről;
 • az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített kezeléséről;
 • az adatállományok vírusvédelméről.